Kalite Yolculuğumuz

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KALİTE YOLCULUĞU

2008

2008 öncesi ISO 9001 kapsamında çalışmalar yapılmış. Ancak Süreklilik sağlanamadığı için ISO Belgesi askıya alınmıştı.

2009

Yılında ISO 9001:2008 KYS ile çalışmalara başlandı.

2011

TS EN ISO ISO9001:2008 ile belgesi alındı.

2012

Sağlık Bakanlığı (SB) Sağlık Hizmet Kalite Standartları çalışmalarına başlandı.

2012-2016

Çalışmalara rutin seyirde devam edildi.

2016

Eylül 2016 sonrası yeni Rektörlük Yönetimi desteği ile Kalite süreci masaya yatırıldı.

2017

Nisan 2017 sonrası Kalite Bilinciyle süreç taçlandırılarak devam edildi.

2017

Hastane Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı olarak görevlendirildi.

2017

Kalite Birimi güçlendirilerek ve yeniden yapılandırılarak; Kalite Yönetim Süreci, Klinik Kalite Süreci, Akreditasyon Süreci, Verimlilik Süreci, HKS/BKT/Komiteler Destek Süreci, Strateji Geliştirme İç ve Dış Tetkikler Süreci,  Dekanlık Kalite ve Akreditasyon Süreci oluşturuldu.

2017

Birim Kalite Temsilcileri güncellendi. Her AD/BD’ında Öğretim Üyesi, Asistan Dr. ve Sorumlu hemşireler ile İdari Birimlerde Birim Sorumluları BKT olarak görevlendirildi.

2017

Başta Kalite Konseyi olmak üzere; Eğitim, Tesis Güvenliği, Hasta ve Çalışan Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Klinik Kalite, Bilgi Güvenliği Yönetimi vb. komisyonları dahil, toplam 33 Adet Konsey/Komite/Komisyon/Kurul ile çalışmalar sürekli takip edilerek iyileştirici faaliyetler başlatıldı.

2017

Hastane Geneli;

 Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS),

 ISO 9001:2015 KYS Standartları,

 Avrupa Kalite Vakfı Mükemmellik Modeli(EFQM) Standartları,

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal (MOTE) Standartları, 

Verimlilik Standartları,

Standartlarının gereği yapılması için süreç başlatıldı.

2017 yılında her ay Hastane Yönetim Kurulu yapıldı ve bu toplantılarda Kalite Sürekli Gündem yapıldı.

 

2017

Yılda 2 kez Rektör Başkanlığında Hastane Genel Kurulu yapılarak Kalite çalışmaları Rektörlük düzeyinde paylaşıldı.

 

2017

Her yıl iki defa Hastane geneli yaklaşık 130 birimde Öz Değerlendirme/İç Tetkikler yapıldı. Tetkiklerde 90 ve üstü puan alan birimlerimiz, ek % 5 performans puanı ile ödüllendirildi.

 

2017

Her yıl iki defa Hastane geneli BKT ve Yöneticilerimizin katıldığı Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) toplantıları yapılarak; tüm kalite süreçlerimiz değerlendirildi. Ve iyileştirmeye yönelik kararlar alındı.

 

2017

Eğitim Komitesi Öncülüğünde ve Yıllık Eğitim Planı çerçevesinde; Yıllık Planlı Eğitimler (SKS Hastane, İSG, Bebek Dostu Hastane vb.), Genel ve Bölüm Uyum ile Hasta/Hasta Yakını Eğitimleri, Hizmetiçi Eğitimler, Talepli/Talepsiz Eğitimler, Stajyerlik Hizmetleri, Sertifikalı Eğitimler ve Dış Eğitimlerle çalışanlarda kalite bilinci artırıldı.

 

2017

21 Bölüm ve 11 Sağlık olgusu çerçevesinde; 68 Bölüm bazlı ve 82 Klinik bazlı göstergeler izlenmeye başlandı. Ve Çalıştaylar/İyileştirme Toplantılarıyla sürekli sağlıklı veri alınması için çalışmalar yapıldı.

 

2017

SAS Akreditasyon süreci için gerekleri olan çalışmalara başlandı.

 

2017

Dekanlık koordinasyonunda MOTE standartları gerekleri yapılmaya başlandı.

 

2017

TS EN ISO 9001:2015 KYS Belgesi alındı.

 

2017

Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Mükemmellik Modeli (EFQM) Sürecine girilerek 2* Mükemmellikte Kararlılık Belgesi alındı.

 

2017

Her Yıl Memnuniyet Anketleri kapsamında; Aylık olarak, Poliklinik/Klinik/Acil Servislerimizde Hasta Memnuniyet anketleri yapıldı. Yılda 2 defa Çalışan Memnuniyet anketleri uygulandı.

 

2017

Hastanenin Misyon, Vizyon, Temel Değerleri ile Politika ve Stratejileri çerçevesinde her yıl Kalite Hedefleri belirlendi ve takibi yapıldı.

 

2018

Sağlık Bakanlığı SKS V5-Hastane Dış tetkiki geçirildi ve 89,60 Puan alındı.

 

2018

TS EN ISO 9001:2015 KYS Belgesinin kapsamı genişletilerek Tıp Fakültesi Eğitimi ve Araştırma Süreçleriyle Belge güncellendi.

 

2018

SAS Akreditasyonu için TÜSKA Akreditasyon Öz Değerlendirme sürecinden geçildi.

 

2018

Tıp Eğitimi Akreditasyonu için TEPDAD’a başvuru yapıldı.

 

2019

Tıp Fakültesi Eğitimi TEPDAD tarafından Akredite edildi.

 

2019

Hastane Stratejik Plan (2020-2024)’ı hazırlandı.

 

2019

Uluslararası Kalite Kongresine bildirili katılım sağlandı.

 

2019

21 Bölüm ve 11 Sağlık olgusu çerçevesinde; 68 Bölüm bazlı ve 82 Klinik bazlı göstergeleri ile 49 Verimlilik göstergelerinde sürekli iyileştirme çalışmaları yapıldı.

 

2019

317 doküman revize edildi, 80 yeni doküman oluşturuldu.

 

2019

Aylık İdari Birimler Koordinasyon Toplantıları, Klinik Sorumlu Hemşireler Toplantısı, Çalışan Paylaşım Toplantılarıyla; Kurumda Kalite Kültürü oluşturma çalışmalarına devam edildi.

 

2019

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlar V5-Hastane kapsamında 5 Boyutta ve 36 Bölümde; 557 Standart, 1100 Değerlendirme Ölçütü, 68 Bölüm Bazlı gösterge ve 82 Klinik bazlı göstergeyle Güvenli Hastane olma yolunda kalite çalışmalarına devam edildi.

 

2019

Güvenli Hastane olma yolunda ilerleyen Hastanelerimizde, 23-25 Ekim 2019 tarihlerinde Sağlık Bakanlığının SKS V5-Hastane dış tetkiki gerçekleşti ve 93,79 puan alındı.

 

2020

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi  ve Doküman Yönetimi kapsamında tüm AD/BD/İdari birimlere ait kodlama listesi dahilinde, doküman revizyonu sağlandı.

 

2020

SB SKS Dış tetkik sonrasında hazırlanan İyileştirme Planları kapsamında, süreç takipçileriyle beraber gerekli iyileştirmeler sağlandı.

 

2020

Ulusal Renkli Kodlar’ın işleyişi ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları giderilerek daha profesyonel bir işleyiş sağlandı.

 

2020

Başvuru, hazırlık, iç tetkik çalışmaları tamamlanarak TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgesi alındı.

 

2020

Başvuru, hazırlık, iç tetkik çalışmaları tamamlanarak ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi alındı.

 

2020

Başvuru, hazırlık, iç tetkik çalışmaları tamamlanarak TS EN ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alındı.

 

2020

Başvuru, hazırlık, iç tetkik çalışmaları tamamlanarak TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alındı.

 

2020

Başvuru, hazırlık, iç tetkik çalışmaları tamamlanarak TS EN ISO 14001:2015  Çevre Yönetim Sistemi Belgesi alındı.

 

2020

Covid-19 sürecinde, işleyiş, saha ve dokümantasyon çalışmalarına katkı sağlandı.

 

2021

Bölüm Bazlı Hedef analizleri yapılarak, Değerlendirme Rapor formları dolduruldu.

 

2021

Olay Bildirimi ve Güvenlik Raporlama Sistem bildirimlerinin daha fazla yapılmasını teşvik edici eğitim, bilgilendirme vb. aktiviteler yapıldı.

 

2021

Süreç Performans Kriterlerinin detaylı ölçümleri yapıldı. Süreç Performans Kriterleri Değerlendirme toplantıları yapılarak raporu hazırlandı.

 

2021

Plan dahilinde yapılan ISO 9001:2015 KYS İç Tetkik ve SB SKS S6-Hastane Öz Değerlendirme sonrası, gerekli iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Ve BKT ile Yöneticilerimizin katıldığı YGG toplantıları yapıldı.

 

2021

Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri gözden geçirildi.

 

2021

Rutin kalite çalışmalarına devam edildi.

 

2021

Rektörlük bünyesinde düzenlenen İç Tetkiklere katılım sağlandı.

 

         

Pin It

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ
Hasta, hasta yakını ve çalışan odaklı, çağdaş tıbbi etik ilkelerini benimseyen, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartlarına uygun ve katılımcı yönetim anlayışı ile bütüncül bir sağlık hizmeti sunmaktır.
VİZYONUMUZ
"Halka Hizmet, Hakka Hizmettir" anlayışıyla, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartları çerçevesinde, sürekli bilgi ve teknolojisini yenileyebilen, Ülkemizde ve komşu ülkelerde güvenle anılan bir referans hastane olmaktır.

Temel Değerlerimiz

• Hasta, Hasta Yakını ve Çalışan Önceliği,
• Çalışanların aidiyet duygusu, dayanışması ve motivasyonu,
• Eğitim ve Gelişimde Süreklilik,
• Ölçümlere Dayalı Hizmet Planlaması ve Üretimi,
• Kaynakların Etkin Kullanımı,
• Önyargısız Yaklaşım, kalıcı güven
• Bilimsel ve Etik Kurallar,
• Katılımcılık, etkinlik ve etkililik.

İletişim

  • Adres: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
    Başhekimliği, Kampüs, Sur, Diyarbakır, Türkiye 21280
  • Randevu: 0850 480 21 21
  • Santral: 0850 480 21 00
  • Faks: 0 412 248 85 23
  • E-Posta: hastane@dicle.edu.tr
Free Joomla! templates by Engine Templates