Tanı ve Tedavi Hizmetlerimiz

Tanı ve Tedavi Hizmetlerimiz

 Nükleer Tıp
1990’ların ortalarında bölüme ilk gama alınmış olup, Doğu ve Güney doğuda tek merkez olarak sintigrafik çalışmalar (Tüm Vücut Kemik Tarama, Miyokart Perfüzyon Sintigrafi, Dinamik ve Statik Böbrek Sintigrafisi, Ga-67 Tüm Vücut Tarama, Tiroit Sintigrafisi, I-131 Tüm Vücut Tarama, Beyin Perfüzyon Çalışması, vb…) ve I-131 ile hipertiroidi tedavisi yapılmaya başlandı. Aynı dönemde RIA laboratuvarının alt yapısı oluşturulmuş olup, birçok hormonun (T3, T4, TSH, reverse T3, epinefrin, nor-epinefrin, vazopresin, leptin, prolaktin, IGF-1 vb…) RIA tekniği ile ölçümleri yapılmaya başlanmıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk defa gebelikte prenatal tanı amaçlı üçlü tarama testi yapılmaya başlanmıştır. Refrakter Lenfomalarda ilk defa Bölgemizde Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji ile birlikte Zevalin tedavisine başlanmıştır. Ayrıca Hematoloji, Ortopedi ve Fizik Tedavi ile birlikte Romatoid Artrit ve Hemofili hastalarında radyosinevektomi tedavisine başlanmıştır. 1995 ikinci gama kamera da bölümümüze alınmış olup, tetkik sayımız artmıştır. 1990’lı yılların başından itibaren iyot tedavi odalarının yapılması ve 2004 yılından itibaren bölüme PET/CT cihazı alınması için çalışmalar ve girişimlerde bulunulmuştur. Sonrasında bölümümüzdeki ekipmanların yenilenmesi, güncellenmesi ve sayısının artırılması için birçok proje hazırlanmış ve girişimlerde bulunulmuştur. Bu proje ve girişimler neticesinde bölümümüze iyot uptake cihazı ve çift bağlı modern bir gama kamera alınmış ve raporlama (process) proğramlarımız güncellenmiştir. 2018 yılında DEXA cihazı Anabilim dalımız bünyesinde faaliyete başlamış ve PET/CT cihazı hizmete girmiştir. Ayrıca Anabilim Dalımızda daha geniş kapsamlı internal radıonüklid tedavi (Lu-77, Ra-223 v.b.) ünitesinin kurulması için girişimlerimiz ve daha modern ve kaliteli hizmet vermek adına yeni bir nükleer tıp ünitesinin yapılması için çabalarımız devam etmektedir.

 

 Radyoloji
-BRAIN MR -FUNCTIONAL MRI -MR Imaging of theFetus -MR Perfusion -MR Spectroscopy -MR Angiogram -MR Diffusion -HYPOPHYSIS MRI -SPINE MR -MR MYELOGRAM -BRAIN CT -CT Angiogram -SPINE CT

 

Patoloji
Patoloji Her türlü doku örneği ile sıvı materyellerin mikroskobik olarak incelendiği bir bilim dalıdır. Mikroskobik incelemeler mevcut hastalığın sı oluşturulur. Her türlü dokunun incelenmesi bölgemizde tek olma özelliğine sahip olanPatoloji laboratuvarlarımızda yapılmaktadır.
Biyopsi -Otopsi -Sitoloji -Tahnit -Frozen

 

Merkez Laboratuvarı
Laboratuvarımız; bilim ve teknoloji dünyasının devamlı takibi ile yenilenen cihazlarla hastalarımızın hizmetindedir. Optik impedans-lazer,Enzimatik yöntem,IFA,Elektroforez,Makroeliza,Mikroeliza,HPLC,Clotting yöntem,Kromojenik,İmmünojenik yöntem,ECLIA,ELFA,Fotometrik optik yöntem gibi güvenililr yöntemlerle çalışılmaktadır. Bütün tahlillerimiz bağımsız kalite kontrrol kuruluşları tarafından sertifikalandırılmaktadır.

 

Genetik Laboratuvarı
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalının Genetik Tanı Laboratuarı bünyesinde (Moleküler ve Sitogenetik Laboratuarları) kalıtsal hastalıkların Prenatal ve Postnatal sı ve izlemi yapılmaktadır. Merkezimizde; Sitogenetik, moleküler sitogenetik ve moleküler genetik yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Böylece kromozom hastalıklarının, bazı tek gen hastalıklarının, doğuştan anomalilerin, multifaktoriyel hastalıkların ve çeşitli sendromların sı konmaktadır. Bu ya dayanarak, kalıtsal hastalıkların olası seyirleri, tekrarlama riskleri ve sonraki gebeliklerde anne karnında imkânları konusunda bilgileri içeren genetik danışma hizmeti (gerektiğinde ilgili diğer anabilim dalları ile birlikte) verilmektedir.

RUTİN SAĞLIK HİZMETLERİ
1- SİTOGENETİK
•Periferik kan kültürü ve kromozom analizi
Kromozom hastalıklarının sında kullanılan yöntemdir. Bir hastada kromozom hastalığı olabileceğinden şüphelenip bu yönden tetkik etmeyi gerektiren durumlar aşağıda sıralanmaktadır.
•Doğuştan çoklu fizik bozukluklar
•Hafif yapısal değişiklikler
•Sebebi açıklanamamış zekâ gerilikleri
•Büyüme ve gelişme gerilikleri
•Tekrarlayan düşükler ve kısırlıklar
•Adet görmeme veya erken adetten kesilme durumları
Kromozom analizinde rutin olarak GTG bantlama yöntemi kullanılmakla birlikte hastalığın özelliğine göre değişik bantlama ve boyama yöntemleri uygulanabilmektedir.
Kliniklerde yapılan muayene ve değerlendirmeden sonra kromozom analizi yapılması uygun görülen hastalardan alınan kan örneğinde bu tetkik yapılmaktadır. Kan alınabilmesi için kişinin aç olmasına gerek yoktur. Tetkikin sonuçlandırılması için yaklaşık iki haftalık süreye ihtiyaç vardır. Sonuç telefonla takip edilebilir ve çıktığında istendiği takdirde faks ile de gönderilebilir.
• Kemik iliğinde kromozom analizi
Bu yöntem genellikle lösemi, miyelodisplastik sendrom gibi hastalıklarda kullanılan bir metodudur. Hasn doktoru tarafından alınan kemik iliği örneği heparinle ıslatılmış bir enjektör içinde bölümümüze ulaştırıldığı takdirde kromozom analizi gerçekleştirilebilmektedir. Ancak, öncesinde yine de gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için ilgili klinikçe bölümümüze haber verilmesi gerekmektedir.
• Amnion hücre kültürü ve kromozom analizi
Amniyon sıvısında kromozom analizi sonucunda bebekte kromozom hastalığı olup olmadığı %100’e yakın doğrulukta söylenebilmektedir. Ancak kromozom analizi yapabilmek için doğacak bebeğe ait hücrelerin içinde bulunduğu amniyon sıvısından örnek almak gereklidir. Bu işleme amniyosentez adı verilmektedir.
Amniyosentez işlemi ideal olarak 14-16 gebelik haftaları arasında yapılmaktadır. Belirtilen gebelik haftalarında yaklaşık 15-20 ml sıvı için yeterlidir. Alınan sıvının en geç 12 saat içinde steril şartlarda ve oda sıcaklığında laboratuvara ulaştırılması gerekmektedir. Normal şartlarda elde edilen sıvı saman sarısı renkte ve berraktır, bulanık ve kanlı sıvılarda analiz güçleşmekte, sonuç verememe riski doğmaktadır. Tanısal değeri yüksek olmakla birlikte amniyosentez işleminin bazı riskleri söz konusudur. Bebek sağlıklı olduğu halde sadece işleme bağlı olarak toplam %0.3-0.5 civarında düşük, kanama veya enfeksiyon riski vardır.
Testin sonucu yaklaşık üç haftada çıkmaktadır. Sonuçlar mesai günlerinde telefonla takip edilebilmektedir. Sonuç çıktıktan sonra istendiği takdirde rapor faks ile iletilebilmektedir.

•CVS materyali ve kromozom analizi
CVS işlemi ideal olarak 9-12. gebelik haftaları arasında yapılmaktadır. Testlerin sonuçları yaklaşık üç haftada çıkmaktadır. Sonuçlar mesai günlerinde telefonla takip edilebilmektedir. Sonuç çıktıktan sonra istendiği takdirde rapor faks ile iletilebilmektedir.

•Kord Kanında (Kordosentez) kromozom analizi.
Kordosentez işlemi 19-20. gebelik haftasında daha önce yapılmış testlerin doğrulanması için yada yapılması gereken testler için gecikilmiş bulunulması durumunda hızlı ve güvenilir sonuç almak için yapılmaktadır. Testin sonucu yaklaşık bir hafta içerisinde çıkmaktadır. Sonuçlar mesai günlerinde telefonla takip edilebilmektedir. Sonuç çıktıktan sonra istendiği takdirde rapor faks ile iletilebilmektedir.
•Düşük materyali ve çeşitli solid dokularda hücre kültürü ve kromozom analizi yapılmaktadır.
Testlerin sonuçları yaklaşık üç haftada çıkmaktadır. Sonuçlar mesai günlerinde telefonla takip edilebilmektedir. Sonuç çıktıktan sonra istendiği takdirde rapor faks ile iletilebilmektedir.

2- MOLEKÜLER SİTOGENETİK

Hücre kültüründe spesifik problarla (FISH) genomda istenilen hedef DNA bölgesi floresan refle veren DNA veya RNA probları ile “in situ” boyanarak gözlemlenmesi sonucunda moleküler sitogenetik konmaktadır. Bu yöntem interfaz hücre çekirdeğinin ve metafaz kromozomlarının değerlendirilmesini sağlmaktadır. Yöntemin temelinde, görüntülenmesi hedeflenen DNA bölgesine komplementer florokromlarla işaretlenmiş olan tek iplikçikli (oligonukleotid) DNA dizileri kullanımı vardır.

Hedef kromozom ya da kromozom bölgesine uygun ve amaca bağlı olarak çeşitli problar kullanılmaktadır. Kullandığımız problar:

• Chromoprobe Multiprobe-System Octochrome • Whole Chromosome Painting probes (WCP) • Telomere specific probes • Centromeric probes (CEP) • Locus spesific probes (LSI) •SRY probe, Androgen Receptor gene (Xq12) probe, p53 probe •Prenatal probe (13, 18, 21, X, Y ) •Hematological Cancer probe (BCR-ABL probe)

3- MOLEKÜLER GENETİK

•DNA izolasyonu •RNA izolasyonu •SRY gen analizi •Y Kromozomu mikrodelesyon analizi

 

Hematoloji & Doku Tipleme

Modern teknoloji ve bilimsel ilerleme yan yana yürümektedir. Teknolojinin hematolojiye katkısı pek çok alanda olmuştur. Hücrenin yapısının anlaşılması, doku ve organlardaki hücrelerin kendilerine özgü yüzey, sitoplazmik ve nükleer belirleyicilerinin saptanması ve her gün bunlara yenilerinin katılması, hasta takibi ve tedavisinde kullandığımız sal yöntemlerde ciddi değişikliklere yol açmıştır.

Bunun en canlı örneği daha 10 yıl öncesine kadar kullandığımız lösemi ve lenfoma histopatolojik sınıflamalarının bugün artık tamamen hücrelerin yüzey ve sitoplazmik belirteçlerine dayalı yeni bir sınıflama sistemiyle yer değiştirmiş olmasıdır.

Yine insan genomunun çözülmesi ve bir hücrenin bile PCR metodları ile DNA yapısının incelenmesinin başarılması bize sal açıdan büyük yarar sağlamıştır.
Örneğin myelom, lösemi ve lenfoma gibi malign hastalıkların sı ve evrelemesinde, takibinde ve prognozun tahmininde sitogenetik ve moleküler belirleyiciler artık rutin klinik uygulamalara girmiştir.

Moleküler hematoloji; genel kapsam olarak, sal süreçte uygulanan metotlardan, tedavinin değerlendirilmesi ve hasta takibine kadar pek çok alanda klinik uygulamalara girmiştir. Aslında moleküler hematoloji, temel laboratuvar bilimlerinin uygulamalı platforma taşınmasıdır.

Hematoloji laboratuvarımız özellikle moleküler hematoloji alanındaki en son teknolojiyi takip etmekte, kullanmakta ve bu alanda tüm bölge insanlarına hizmet vermektedir.

Doku Tipleme laboratuvarımızda,doku ve organ nakli için hasn ve verici adayının immünolojik yönden uygun olup olmadığının değerlendirildiği, nakil sonrası meydana gelebilecek red reaksiyonlarının takip edildiği ve bazı hastalıkların sını destekleyen testlerin (doku tipleme testleri, antikor tarama testleri, çapraz uygunluk testleri, yatkınlık testleri) yapılmaktadır. Bu amaçla hasta (alıcı) ve verici adaylarının numunelerinden (kan, doku) elde edilen DNA, hücre veya serum ile testler yapılmaktadır. Numuneler çalışıldıktan sonra arta kalan DNA, hücre veya serum uygun laboratuar koşullarında saklanmakta ve gerektiğinde yeniden kullanılmaktadır.Doku Tipleme laboratuvarımız Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış bir laboratuvardır.

LABORATUVARIMIZDA YAPILAN TESTLER
TROMBOFİLİ PANELİ : FAKTÖR V LEİDEN, FAKTÖR II (G20210A), MTHFR (C677T), MTHFR (A1298C), PAİ-1 (4G/5G), FAKTÖR XIII V34 L, FAKTÖR XII
YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (SEKANS) : FMF GENİ DİZİ ANALİZİ (SEKANS) , RUNX1 GENİ DİZİ ANALİZİ (SEKANS)
TRANSLOKASYONLAR : t(9;22), t(15;17), t(8;21),inv(16), t(1;19), t(12;21), t(4;11)
WARFARİN ( COUMADİN ) REZİSTANSI :CYP 2C19 *2 ve *3, CYP 2C9 *2 ve *3,VKORC1 (C1173T), (G1639A)
AML MOLEKÜLER PANEL : FLT3-ITD, FLT3-D835, CEBPA, NPM1, MN1,CBF
DiĞER MUTASYONLAR : TPMT, JAK-2 (V617F),
AKIM SİTOMETRİ (MONOKLONAL ANTİKORLAR) : CD8, CD4, CD3, CD16, CD10, CD19, CD34, CD33,HLADR, cMPO, cCD79 ,cCD3, CD5, CD7, CD14, CD13, CD15, CD23, CD20, CD56, TDT, FMC7, CD45, CD42, CD42a, CD42b, CD41, CD61, CD117
TRANSPLANTASYON TETKİKLERİ : HLA-A , HLA-B, HLA-C, HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR,PRA,CDC-CROSS MATCH,FLOW-CROSS MATCH
HASTALIKLA İLİŞKİLİ HLA TESTLERİ : HLA-B27, HLA-B5
TROMBOSİT FONKSİYON TESTLERİ : ADP, KOLLAGEN, EPİNEFRİN, RİSTOSETİN, ARAŞİDONİK ASİT
İNHİBİTÖR TAYİNİ : FAKTÖR VIII İNHİBİTÖR TAYİNİ, FAKTÖR IX İNHİBİTÖR TAYİNİ
ÖZEL HEMATOLOJİK TETKİKLER : PEROKSİDAZ BOYASI, SUDAN BLACK B BOYASI, PAS BOYASI, LAP BOYASI, DEMİR BOYASI, RETİKÜLOSİT BOYASI, PERİFERİK YAYMA, ORAKLAŞMA (SİCKLİNG )TESTİ SİTOSANTRİFÜJ, LE HÜCRESİ, KRYOFİBRİNOJEN (Kalitatif), KRYOGLOBULİN (Kalitatif), G6PDH (Kalitatif),OSMOTİK FRAJİLİTE, ASİT HEMOLİZ TESTİ, SUKROZ HEMOLİZ TESTİ (ŞEKER-SU), HEMATOKRİT(manuel)

Odyometri Laboratuvarı
Odyoloji ünitemizde saf ses odyometri, akustik impedansmetri, otoakustik emisyon ve BERA testleri yapılmaktadır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
BAKTERİYOLOJİ -MİKOBAKTERİ -MİKOLOJİ -PARAZİTOLOJİ -MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ• DİREKT MİKROSKOPİ • BAKTERİ,MANTAR, PARAZİT KÜLTÜRÜ • MOLEKÜLER TANI TESTLERİ • SEROLOJİ,IFA

Pin It

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ
Hasta, hasta yakını ve çalışan odaklı, çağdaş tıbbi etik ilkelerini benimseyen, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartlarına uygun ve katılımcı yönetim anlayışı ile bütüncül bir sağlık hizmeti sunmaktır.
VİZYONUMUZ
"Halka Hizmet, Hakka Hizmettir" anlayışıyla, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartları çerçevesinde, sürekli bilgi ve teknolojisini yenileyebilen, Ülkemizde ve komşu ülkelerde güvenle anılan bir referans hastane olmaktır.

Temel Değerlerimiz

• Hasta, Hasta Yakını ve Çalışan Önceliği,
• Çalışanların aidiyet duygusu, dayanışması ve motivasyonu,
• Eğitim ve Gelişimde Süreklilik,
• Ölçümlere Dayalı Hizmet Planlaması ve Üretimi,
• Kaynakların Etkin Kullanımı,
• Önyargısız Yaklaşım, kalıcı güven
• Bilimsel ve Etik Kurallar,
• Katılımcılık, etkinlik ve etkililik.

İletişim

  • Adres: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
    Başhekimliği, Kampüs, Sur, Diyarbakır, Türkiye 21280
  • Randevu: 0850 480 21 21
  • Santral: 0850 480 21 00
  • Faks: 0 412 248 85 23
  • E-Posta: hastane@dicle.edu.tr
Free Joomla! templates by Engine Templates