01 02 03 04 05
 

Personel, Yazı İşleri ve Evrak Kayıt  Birimimiz;

Şeffaf ve hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket eden, sürdürülebilir güçlü bir yapıya sahip, Personellerine  karşı adil ve paydaşları arasında ayrım yapmayan, çeşitliliğe saygı duyan, hakkaniyete ve liyakate önem veren, görev tanımının sınırlarını aşmaya hazır, yaptığı işi daha iyi yapabilmek için değişimi zorlayan ve katma değer üreten bir birim olarak aşağıdaki temel ilkelere uygun hareket eder.

1. Öngörülü Olma: Birimimiz, öngörü ile pozisyon alır, plan yapar. Plan Alternatifler içerir. Personellere proaktif davranarak inisiyatif ve sorumluluk almaları teşvik edilir. Sonuçlardan kurumsal ve bireysel tecrübe edinilmesi esastır.

2. Saygı: Birimimiz, kurumsal çevresindeki (toplum ve tüm paydaşlar) ve doğal çevresindeki değerlere saygılı ve duyarlıdır. Tüm eylemlerinde toplumsal norm ve değerleri göz önünde bulundurarak hasta, hasta yakınlarının ve personelin işlemlerini öncelikle gözetir, işlem aşamasında gerekli hassasiyeti gösterir.

3. Katılımcılık: Birimimiz, çalışanlarının bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmalarını sağlar, tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerine değer vererek süreçlerinde bu görüş ve düşünceleri gözetir.