tel randevu2

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  850 480 21 00

Hakkımızda

Tarihi Diyarbakır Surları ve Dicle Nehri karşısında;  27.000 dönümlük arazi üzerine kurulmuş, 192.000 metrekare kullanım alanı ile hastalarımıza 1974 yılından itibaren hizmet vermektedir.

Devamini oku...

Kalite Politikamız ve Stratejilerimiz

KALİTE POLİTİKAMIZ VE STRATEJİLERİMİZ
Hastanelerimizde, Sağlıkta Kalite Standartları(SKS) ve Sağlıkta Akreditasyon Standartları(SAS)’na uygun sağlık hizmeti vermek için;
• Hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyetini sürekli arttırmak,
• Teşhis ve tedavi ile ilgili işlemler hakkında hastaları bilgilendirerek onaylarını almak,
• Katılımcı bir yönetim anlayışıyla tüm çalışanların deneyim, emek, bilgi, duygu ve düşüncelerini değerlendirmek,
• Çalışanların iletişimini, kaynaşmasını ve motivasyonunu sağlamak için sosyal içerikli programlar uygulamak,
• Hasta, hasta yakını ve çalışan güvenliği konusundaki faaliyetleri desteklemek,
• Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olmak,
• Bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak,
• Her düzeyde eğitimin sürekliliğini sağlamak,
• Sürekli ölçme ve değerlendirme ile hizmet kalitesini arttırarak kalıcı güveni sağlamaktır.

Hastane Ulaşım

Temel Değerlerimiz

TEMEL DEĞERLERİMİZ
• Hasta, Hasta Yakını ve Çalışan Önceliği,
• Çalışanların aidiyet duygusu, dayanışması ve motivasyonu,
• Eğitim ve Gelişimde Süreklilik,
• Ölçümlere Dayalı Hizmet Planlaması ve Üretimi,
• Kaynakların Etkin Kullanımı,
• Önyargısız Yaklaşım, kalıcı güven
• Bilimsel ve Etik Kurallar,
• Katılımcılık, etkinlik ve etkililik.

Kalite Hedeflerimiz

KALİTE HEDEFLERİMİZ

H.NO

HEDEFLER

1

Her yıl çalışanlarımıza yönelik en az 30 saat eğitim programı düzenlemek ve en az 6 alanda Sertifikasyon eğitimleri vermek,

2

Her yıl yatan hasta / hasta yakını memnuniyetini % 85, ayaktan hasta memnuniyetini % 85 ve acil hasta memnuniyetini % 80 ve üzerinde tutmak,

3

Her yıl çalışan memnuniyetini % 70 ve üzerinde tutmak,

4

Her yıl Poliklinik ve poliklinik hasta sayılarını en az %20 arttırmak,

5

Her yıl Temizlik personelini ve hastaları sürekli eğiterek hastanemizdeki enfeksiyon oranını %1,5’ in altında tutmak,

6

Her yıl tüm tahlil/tetkik sonuçlarının; patolojide 10 gün (Sitoloji=5 gün, İmmünohistokimyasal boyama gerektiren maddeler=15 gün), radyolojide en geç 5 gün ve laboratuvar rutin tetkiklerinin de 4 saat içinde gerçekleştirilmesinin devamını sağlamak,    

7

Her yıl çalışan ve ailelerinin yararlanacağı en az 2 sosyokültürel aktivite düzenlemek,

8

Her yıl Çalışanlarımıza uygulanan şiddet sayısını %20 azaltmak için en az 3 çalışma yapmak,

9

Her yıl Hekim Öğretim Elemanı sayısını en az %10 artırmak,

10

Her yıl hastanelerimizdeki Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları puanlamasından en az 90 puan almak,

11

Her Yıl Sosyal sorumluluğumuza uygun yılda en az 4 faaliyet sunmak,

12

Her yıl böbrek, kornea ve Kemik İliği nakli toplam sayısını % 20 arttırmak,

13

Her yıl Mevcut bebek dostu hastane belgemizin devamlılığını sağlamak,

14

Her yıl hastanemizde en az 1 Milyon TL teknolojik yatırımın yapmak,

15

Bir (1) yıl içinde Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Akreditasyon Standartları(SAS) gereklerini yerine getirerek İlk SAS’tan akredite olan Üniversite Hastaneleri arasında yerimizi almak,

16

İki yıl içerisinde Laboratuvarlarımızı; TS 15189, TS 17020 ve TS 17025 Standartları çerçevesinde Akredite etmek,

17

Bir (1) yıl içinde Çocuk Hastanesi bekleme salonunu standartlara uygun oluşturmak,

18

Bir (1) yıl içinde hastanemizde, Mutfak Hizmetleri için standartlara uygun yer tanzim etmek,

19

Bir (1) yıl içinde mahkum koğuşu açmak,

20

Bir (1) yıl içinde Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Merkezini Onkoloji Hastanesi Binasında yeniden yapılandırmak,

21

Bir (1) yıl içinde Acil ve Travmatoloji hastanesinde 10 yataklı üçüncü seviye, Onkoloji hastanesinde 17 yataklı üçüncü seviye yoğun bakım yatağıyla onkoloji hastalarımıza yoğun bakım hizmeti vermek,

22

Bir (1) yıl içinde 20 yataklı birinci seviye Yenidoğan yoğun bakım yatağıyla 7.katta yoğun bakım hizmeti vermek, Mevcut 8.Kattaki Yenidoğan yoğun bakım ünitesini 3.basamaktan 4.basamağa revize etmek,

23

Bir (1) yıl içinde erişkin Alerji ve İmmünoloji Laboratuvarı’nı hastanelerimizde kurmak,

24

Bir (1) yıl içinde Radyoaktif İyot Tedavi Merkezi açmak.

25

Bir (1) yıl içinde Diyabetik Ayak Merkezi(Kronik yara kliniği)’ni hayata geçirmek,

26

Bir (1) yıl içinde Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezini hayata geçirmek,

27

Bir (1) yıl içinde mevcut Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Merkezini aktif olarak hayata geçirmek,

28

Bir (1) yıl içinde El Cerrahisi Tedavi Merkezini hayata geçirmek,

29

Bir (1) yıl içinde Prenatoloji merkezini hayata geçirmek,

30

Bir (1) yıl içinde İnme merkezini hayata geçirmek,

31

Bir (1) yıl içinde hastanemizde, Ozon Tedavi Merkezi Kurmak,

32

Bir (1) yıl içinde hastanemizde, Hasta Bazlı İlaç Çıkışı sistemini kurup hayata geçirmek,

33

Bir (1) yıl içinde hastanemizde Kesintisiz güç kaynakların (UPS) standartlara uygun olarak hastane dışına taşımasını sağlamak,

34

Bir (1) yıl içinde Çocuk Acil servisinin fiziki koşullarının standartlara göre düzenlenmesini sağlamak,

35

Bir (1) yıl içinde mevcut hasta bekleme salonlarından bir tanesinin Cafe-pastane şekline dönüştürülmesini sağlamak,

36

Bir (1) yıl içinde Hastane Birimlerimiz arasında yer değişikliği yapılması için; Yanık ünitesi ve Plastik Cerrahi AD’nın, yoğun bakımların olduğu -1. kata taşınması, Yanık ünitesinin Yanık Merkezi olması, Hastanemiz -1. katında bulunan Dahiliye, Genel cerrahi ve Reanimasyon yoğun bakımlarının Acil Hastanesine taşınması, -1. katında ise 10 yataklı postop odasının yoğun bakım yapılmasını sağlamak,

37

Bir (1) yıl içinde Hastanelerimizde çalışan personellerimize yönelik Ödül sistemi kurmak,

38

Bir (1) yıl içinde Hastanelerimizde Uluslararası sağlık turizmi yönetmeliği kapsamında hizmet verecek şartları sağlamak,

39

Bir (1) yıl içinde Hastanelerimizde çalışan ile Hasta/Hasta Yakını iletişimini güçlendirmek içim en az iki çalışma yapmak,

40

Bir (1) yıl içinde Hastanelerimizde Hastane Güvenlik Kamera Yönetim Sistemini kurmak,

41

Bir (1) yıl içinde EFQM Yetkinlik Belgesi almak,

42

Bir (1) yıl içinde Hastanelerimize ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti–Şikâyetlerin Ele Alınması Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 18001(OHSAS 18001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi belgelerini almak.

02.01.2018

Hastaneler Başhekimi

Vizyonumuz

VİZYONUMUZ
"Halka Hizmet, Hakka Hizmettir" anlayışıyla, Sağlıkta kalite ve Akreditasyon standartları çerçevesinde, sürekli bilgi ve teknolojisini yenileyebilen, Ülkemizde ve komşu ülkelerde güvenle anılan bir referans hastane olmaktır.

Kalite Yolculuğumuz

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU KİLOMETRE TAŞLARI

YIL

YAPILAN FAALİYETLER

2009

Kurumsallaşmaya ilk adımın atılması

2010

Kalite Konseyi Toplantılarının başlatılması

2010

Vizyon, Misyon ve Temel Değerlerin belirlenmesi

2010

Stratejik Planlama Çalışmalarının Başlatılması

2010

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarının Başlatılması

2010

Kurumsal Eğitimlerin Başlatılması

2010

Memnuniyet Araştırmalarının(Vatandaş-Çalışan-Tedarikçi) Başlatılması

2010

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

2010

EFQM Eğitimlerinin Başlatılması

2011

Kalite Politikası ve Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi

2011

İç Tetkik Çalışmalarının Başlatılması

2011

YGG Toplantılarının Başlatılması

2011

Stratejik Plan Eğitimlerinin Başlatılması

2011

Stratejik Plan Uygulama Eğitimleri

2011

İlk Stratejik Plan Taslağının Hazırlanması

2011

Sohbet Toplantılarının Başlatılması

2011

TSE’den TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin Alınması

2012

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Çalışmalarının Başlatılması

2012

Eğitim, Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği vb. Komitelerin kurulması ve aktifleştirilmesi

2012

Kalite modülü kurulum çalışmalarının başlatılması

2012

Ulusal ve Uluslar arası Kalite Kongrelerine Katılım Çalışması

2012

İç tetkik sonrası iyileştirme planlarının hazırlanması

2013

İl Sağlık Müdürlüğü SKS Denetimlerinin Yapılması

2013

Ödüllü İyi Uygulama Projesinin başlatılması

2014

Doküman sisteminin revize edilmesi

2014

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Denetimlerinin Yapılması; 70.

2014

Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğünün Yeniden Yapılandırılması

2014

Birim ziyaretlerinin yapılması

2014

Birimlerden gelen talepler doğrultusunda ilgili birimde bire-bir iyileştirme çalışmalarının yapılması ve birimlerin takibi,

2014

Plansız tetkiklerin yapılması

2014

Dış tetkikler sonrası iyileştirme planlarının hazırlanması

2014

SKSV4 Dış tetkiki geçirilmesi ve 70 puan alınması

2015

Sağlık Bakanlığı SHKS V5 toplantısına Katılım

2015

SKSV5 Özdeğerlendirme Çalışmalarının Başlatılması

2015

TSE ISO9001:2015 KYS paylaşım toplantısına katılım

2015

DÜ Hastaneleri Veri Bildirim Rehberinin hazırlanması

2015

HKS ve BKT’lerle paylaşım toplantıları

2015

Indikatörlerin takibi ve Analizleri

2015

Birimlerden yıllık faaliyet raporu alınmış, Hastane Faaliyet raporu oluşturulması

2016

Kalite Modülün online İç Tetkik alt yapısı oluşturulması

2016

Birimlere Ön Tetkikler yaptırılması

2016

İndikatör revizyonları yapılarak gösterge yönetimi alt yapısı oluşturulması

2016

SKS V5 ve ISO9001:2015 KYS uyum eğitimlerinin yapılması

2016

Yıllık Çalışma Planının Oluşturulması

2016

Kalite Kurullarının Çalışmalarının Takibi

2016

SKSV5 Dış tetkiki geçirilmesi ve 80,49 puan alınması

2017

Gösterge Yönetimi Paylaşım toplantıları yapılmış, HBYS yazılımında gerekli düzenlemelerin sağlanması

2017

SKS V5 ve ISO9001:2015 KYS gereklerinin sağlanması

2017

HBYS yazılımında web uygulamalarına başlanması ve dijital hastane dönemi sürecinin başlatılması

2017

Birim bazlı Hizmet Kalite Standartları oluşturulmaya başlanması

2017

2017 yılı SKSV5 Dış tetkiki geçirilmesi ve 89,60 puan alınması

2017

TSE’den TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin Alınması

2017

EFQM’ göre Öz değerlendirme yapılması ve iyileştirme çalışmaları başlatılması

2017

KALDER ile İyi Niyet Belgesinin İmzalanması

2017

EFQM Mükemmellik Aşamalarına Katılım

2017

EFQM 2 Yıldız Mükemmellikte Kararlılık Belgesinin Alınması

2017

SAS Akreditasyonu için TÜSKA’ya başvuru yapılması

2017

SAS Akreditasyonu Özdeğerlendirme Çalışmasının yapılması

2017

Tıp Eğitimi Akreditasyon Süreci başlatılması ve UTEAK MOTE Öz değerlendirme sürecinin başlatılması

Misyonumuz

MİSYONUMUZ
Hasta, hasta yakını ve çalışan odaklı, çağdaş tıbbi etik ilkelerini benimseyen, Sağlıkta kalite ve Akreditasyon standartlarına uygun ve katılımcı yönetim anlayışı ile bütüncül bir sağlık hizmeti sunmaktır.